English

Storïau o Lwyddiant ym maes Cyfryngau Cymdeithasol


Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
Curved balcony in a library with shelving and books.
Photo by Susan Q Yin on Unsplash

Social Media success stories

Eu caru neu eu casáu, mae gan y cyfryngau cymdeithasol y grym i godi proffiliau sefydliadau treftadaeth yn syfrdanol. Gall un memyn wedi’i amseru’n dda eich ffrwydro i’r goleuni cyfryngol gan arwain at erthyglau yn y wasg a llu o ddilynwyr.

Felly pa sefydliadau sydd wedi gwneud hyn yn dda a beth gallwn eu dysgu ganddynt?

 

1. Brwydrau Cyfryngau Cymdeithasol

Yn debyg iawn i dynnu plethi gwallt ar yr iard, mae brwydrau cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hwyliog o brocio’ch cystadleuwyr a brolio am eich casgliad. Fel cysyniad, maen nhw o amgylch ers amser hir, ond yn y blynyddoedd diwethaf, mae sefydliadau treftadaeth hefyd wedi manteisio ar y cyfle i ddilyn y ffasiwn hefyd.

Ymhell nôl yn 2016, gwelwyd Llyfrgell Shetland a Llyfrgell Orkney yn mynd benben mewn ffrae ffyrnig (ond hwyliog) ar Twitter yn sgil cystadleuaeth rhwng yr ynysoedd a oedd yn bodoli ers canrifoedd. Esgorodd tynnu coes ysgafn ar gêm o geisio rhagori ar ei gilydd, â’u tafodau yn eu bochau, wrth i Lyfrgell Orkney ennill y tic glas gan Twitter (gan ddynodi bod cyfrif diddordeb cyhoeddus yn gyfrif go iawn). Dilynodd y cellwair, ac yn fuan iawn denodd sylw’r wasg. O fewn oriau, roedd y selebs yn ymuno yn yr hwyl, ynghyd â sylw ym mhapurau newydd y Metro a’r Telegraph.

Mae’r defnydd o’r negeseuon afreolus hyn ar Twitter (yn cynnwys gwybodaeth a golygfeydd godidog o’r ynys) yn parhau. Yn 2018, aeth Llyfrgell Orkney’n feirol gyda dros 2,600 o bobl yn hoffi eu hedefyn Twitter yn olrhain eu dryswch ynghylch beth yw Fortnite. Yn fwy diweddar, mae’r tîm wedi bwrw dros 5,600 o hoffiadau i’w postiad ar gyfer eu delweddau Dolig ar thema’r Coblyn ar y Silff – gornest rhwng Dolly (Parton) ar droli yn erbyn Parton ar gefn cart. Mae’n rhyfedd ond yn wir – ac yn enghraifft eithafol o godi’r proffil!

John Peterson, Cynorthwyydd Llyfrgell yn Llyfrgell ac Archifau Orkney, yw’r person â gofal am y cyfrif Twitter. Mae’n nodi: “Dwi ddim wedi cael hyfforddiant proffesiynol yn y cyfryngau cymdeithasol a dwi’n credu’n gryf nad oes angen unrhyw hyfforddiant cyhyd â’ch bod yn gwybod am y pwnc rydych yn ei drafod ac yn awyddus i rannu hynny gyda’ch dilynwyr ar-lein. Mae’n ymwneud yn fwy â meddwl ac ysgrifennu’n greadigol na dim arall ac am ddod o hyd i ffyrdd o greu cynnwys diddorol, doniol neu ddigrif.”

Mae’n ymwneud yn fwy â meddwl ac ysgrifennu’n greadigol na dim arall ac am ddod o hyd i ffyrdd o greu cynnwys diddorol, doniol neu ddigrif.

Chwarae teg iddi, siaradon ni hefyd â Catherine Jeromson, Llyfrgellydd Gwasanaethau Cymorth ar ochr arall y ffens draw yn Llyfrgell Shetland. Nid yw Catherine wedi cael hyfforddiant proffesiynol yn y cyfryngau cymdeithasol ychwaith, ond mae wedi gweld grym y cyfryngau cymdeithasol yn chwipio’r sgwrsio o amgylch ynys Shetland. “Dwi’n hoffi meddwl bod ein llais mawr yn y cyfryngau cymdeithasol yn ein helpu i’n rhoi ar y map! Mae mwy o ddilynwyr gennym ar y cyfryngau cymdeithasol nag sydd yn y boblogaeth gyfan ar Shetland! Mae ein carfan ddilynwyr o amgylch y byd ac mae pobl wedi dod i Shetland ar eu gwyliau ac anelu’n syth am y Llyfrgell oherwydd eu bod yn ein dilyn ni ar Twitter, sy’n wych!”

 

2. Momentau yn y Cyfryngau Cymdeithasol

Ceisio dyfalu beth yw ‘moment’ yn y cyfryngau cymdeithasol? Wel, meddyliwch am frwydr yn y cyfryngau cymdeithasol fel cân yn y 40 uchaf, a’r ‘foment’ yw’r albwm ar frig y siartiau.

Mae momentau, neu dueddiadau, yn y cyfryngau cymdeithasol, yn mynd a dod, ond gallan nhw gael effaith aruthrol ar eich sefydliad. Meddyliwch yn ôl i’r Her Bwced Iâ, dysgu sut i wneud y ‘Floss’ a chreu memynau o’r Gath Grintachlyd (Grumpy Cat). Mae llawer o sefydliadau treftadaeth wedi manteisio i’r eithaf ar y momentau hyn, gan eu defnyddio fel llwyfan i rannu eu casgliadau, eu gwaith a’u tîm gyda’r byd ehangach.

Yn 2021, denodd Amgueddfa Ashmolean 523 o hoffiadau pan osodon nhw Bernie Sanders (ydych chi’n cofio’r miloedd o femynau o Bernie’n gwisgo’i fenig yn Urddiad yr Arlywydd?) yn y llun o Seated Shepherd with Cows and Sheep in a Meadow. Roedd hwn yn gynnydd mawr i’r ‘hoffiadau’ ar gyfer y tîm, sydd yn aml ond yn denu lefelau ymgysylltiad yn y degau uchel a’r cannoedd isel. Yn 2022, ymgysylltodd nifer aruthrol, 28,000 o bobl, â thrydariad y Mary Rose Museum â pharodi o sylw’r Prif Weinidog Boris Johnson, ‘ddywedodd neb wrtha i na chawn i fynd i barti’. Momentau pwerus yn wir.

Mae’r York Museums Trust yn adnabyddus am ei defnydd arloesol o gynnwys cyfryngau cymdeithasol (gwelodd eu brwydrau curadur yn 2020 6.2 miliwn o bobl yn ymgysylltu â’u cynnwys) ac mae ganddi duedd i gysylltu’n dda â momentau yn y cyfryngau cymdeithasol. Pwy all anghofio effaith Bridgerton Netflix yn ystod cyfnod clo Covid-19 ym mis Ionawr 2021? Wrth i’r byd chwilio am ddihangfa, llenwodd Bridgerton y gwagle ac esgorwyd ar lu o femynau, heriau, dyfyniadau a pharodïau. Defnyddiodd York Museums Trust lwyddiant y gyfres i amlygu rhai o eitemau eu casgliad – gan gyrraedd, unwaith eto, filoedd o bobl gyda chwta 280 o nodau.

Mae gan Catherine Jeromson o Lyfrgell Shetland ambell i awgrym gwych ar gyfer cydio yn y momentau hyn yn y cyfryngau cymdeithasol: “Gwnewch eich postiadau’n gyfoes, ond NID yn ddadleuol – peidiwch â dechrau trafod barn. Gallai hyn fod yn fwy niweidiol. Byddwch yn ddiogel, a’i gadw’n hwyliog.” Gyda hyn mewn golwg, mae Catherine wedi’i chrybwyll yn aml ar y BBC, gan gynnwys denu sylw ar sioe radio Simon Mayo!

Gwnewch eich postiadau’n gyfoes, ond NID yn ddadleuol – peidiwch â dechrau trafod barn. Gallai hyn fod yn fwy niweidiol. Byddwch yn ddiogel, a’i gadw’n hwyliog.

 

3. Ymestyn y Gorwelion

Mae rhai sefydliadau wedi ymestyn eu gorwelion y tu hwnt i Twitter, Instagram a Facebook, gan gamu ymhellach na’u mannau cyfforddus i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Nôl yn 2009, roedd llawer ohonon ni’n treulio oriau di-ri’n gwylio Slow TV. Ar ôl degawd o rannu pob rhan o’n bywydau ar Facebook a Twitter, cawson ni ein tynnu i gyflymder arafach drwy wylio’r daith drên araf dros saith awr o Bergen i Oslo.

Cysyniad syml oedd e, gyda chamera wedi’i osod ar flaen y trên, gan gipio dychymyg miliynau. Erbyn 2015, roedd y BBC wedi dilyn i fyny gyda ffilm o daith i lawr Camlas Kennet ac Avon, wedi’i dilyn gan All Aboard! The Country Bus. Tiwniodd dros 800,000 o bobl i mewn i wylio rhaglen ddwy awr yn olrhain teithiau bws drwy ddyffrynnoedd Swydd Efrog.

Ymestynnodd Slow TV i’r cyfryngau cymdeithasol, gyda miliynau o bobl yn mwynhau gwylio’r fideos ‘araf’ ar YouTube a TikTok. Yn fwyaf diweddar, ym mis Ionawr 2022, gwelwyd Zen School of Motoring yn camu o fod yn boblogaidd ar YouTube i lwyfan ar BBC Three – wrth i bobl diwnio i mewn yn hapus eu byd i wylio rhywun yn gyrru o amgylch strydoedd Llundain. Mae sefydliadau treftadaeth wedi dilyn yr un patrwm, gan rannu fideos o baentiadau a rhew yn toddi i lanhau gwrthrychau amgueddfa, ac mae llawer o bobl wrth eu bodd yn gwylio sefydliadau treftadaeth yn mynd drwy eu camau’n araf.

Pan lansiodd TikTok yn 2017, roedd yn dir chwarae i bobl o dan 30 oed a oedd yn rhannu fideos byr o’u triciau, eu pranciau a’u symudiadau dawnsio. Ond eto, yn 2021, defnyddiodd y Black Country Living Museum y llwyfan fel ffordd o ymgysylltu â’i dilynwyr yn ystod cyfnodau clo hallt Covid-19. O fewn chwe mis, roedd ganddynt 570,000 o ddilynwyr a chafodd ei rhestru ar Siart TikTok y DU. Roedd dilynwyr wrth eu bodd yn cael cyngor gan y Tadcu o’r 1920au a gwyliwyd eu fideo o rolau menywod ym Mhrydain yn yr 1940au (i gerddoriaeth Ariana Grande, Positions) dros 855,500 o weithiau!

Mae rhai sefydliadau hyd yn oed wedi cael eu hysbrydoli i greu eu llwyfannau digidol eu hunain. Mae CCTDigital yn wasanaeth ffrydio newydd a grëwyd gan y Churches Conservation Trust, lle gall aelodau gyrchu ffilmiau, rhestrau chwarae, darlithoedd a chynnwys arall am eglwysi.

Felly sut i wneud y mwyaf o’ch cyfryngau cymdeithasol? Mae John o Lyfrgell Orkney yn ei grisialu’n dwt: “Defnyddiwch hiwmor – mae chwerthin yn mynd yn bell. Does dim rhaid iddo fod yn ofnadwy o ddoniol ond cadwch bethau’n ysgafn, byddwch yn siaradus, ac yn wirion weithiau. Chwarddwch. Mae pobl bob amser yn falch o weld rhywbeth doniol ar eu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol’. Os nad yw hynny’n gweithio, mae Catherine o Lyfrgell Shetland yn dweud, ‘mae cathod, cŵn a phethau ciwt yn denu pobl at bostiadau – ffordd dda o’u tynnu i mewn, wedyn defnyddiwch nhw i hyrwyddo’r gwasanaeth.”

Published: 2022
Resource type: Articles


Creative Commons Licence Except where noted and excluding company and organisation logos this work is shared under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Licence

Please attribute as: "Social Media success stories (2022) by Sarah Shaw supported by The Heritage Fund, licensed under CC BY 4.0
 
 

Digital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo