English

Sut ydw i'n datblygu strategaeth cynnwys digidol?

Mae strategaeth cynnwys digidol yn hanfodol i'ch sefydliad treftadaeth ddod o hyd i gynnwys, ei greu a'i rannu ar gyfer eich llwyfannau digidol. Yn yr adnodd yma, mae James Berg yn esbonio sut gallwch chi ddatblygu strategaeth gynnwys sy'n gweithio i'ch sefydliad, ac mae'n cynnwys templed hylaw i'ch rhoi ar ben y ffordd.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A Woman in Pink Hijab Using a Laptop
Photo by Artem Podrez from Pexels

How do I develop a digital content strategy?

1. Rhagarweiniad

Mae strategaeth cynnwys digidol yn hanfodol er mwyn i’ch sefydliad treftadaeth ddod o hyd i gynnwys, ei greu a’i rannu ar gyfer eich llwyfannau digidol. Bydd yr adnodd yma’n eich tywys drwy’r camau sut i ddatblygu strategaeth gynnwys sy’n gweithio i’ch sefydliad, ac mae’n cynnwys ambell i dempled hylaw i’ch rhoi ar ben y ffordd.

Pan gaiff cynnwys digidol ei greu ar sail ‘ad hoc’, mae risg o gyfathrebu cynnwys nad yw’n gydnaws â’r brand neu’r targed o’i gymharu â’ch amcanion hirdymor. Mae cynnwys a gynlluniwyd yn hyrwyddo llif gwaith cyson, stori a phrofiad treftadaeth cydlynus, ac yn atgyfnerthu eich perthynas â’ch cynulleidfa. Y wobr am hyn fydd cynulleidfa sy’n weithredol ymgysylltiedig sydd eisoes yn cyffroi at weledigaeth eich sefydliad.

Mae’r cynllun strategaeth cynnwys digidol yma wedi’i amlinellu fel proses gam wrth gam, gyda phob cam yn adeiladu ar y diwethaf.

 

2. Beth yw eich amcan?

Beth rydych chi’n bwriadu ei gyflawni drwy eich cynnwys digidol? Mae’n bwysig cysylltu hyn nôl at amcanion cyffredinol eich sefydliad (fel cynyddu niferoedd ymwelwyr). Gallai enghreifftiau o amcanion ar gyfer eich cynnwys digidol gynnwys cynyddu’r nifer sy’n ymrwymo i dderbyn eich newyddlen drwy draffig eich gwefan.

Gallwch restru’r amcanion ar gyfer eich cynnwys digidol yma:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Nodi pwy yw eich cynulleidfa

Meddyliwch pwy yw eich cynulleidfaoedd targed, beth sydd ei angen arnyn nhw a beth sy’n denu eu sylw, oherwydd mai iddyn nhw rydych chi’n creu eich cynnwys digidol!

Er enghraifft, mae canolfan y Dundee Science Centre yn annog plant ysgol i ddysgu mwy am gadwraeth natur a bywyd gwyllt. Drwy rannu cynnwys sy’n arddangos y ffyrdd hawdd, hwyliog a rhyngweithiol maen nhw’n gwneud hyn, maen nhw’n annog eu cynulleidfa darged – ysgolion – i estyn allan a chymryd rhan yn eu mentrau dengar.

Sgrinlun o bostiad canolfan y Dundee Science Centre ar Twitter am y ganolfan yn darparu pecynnau blychau adar i ysgolion ar draws Dundee.

Sut ydw i’n ysgrifennu, gweithredu a monitro strategaeth cynnwys digidol?

Nodwch isod pwy yw eich cynulleidfaoedd (mae’n bosibl bod gennych fwy nag un math o gynulleidfa), beth yw eu nodweddion a’u hymddygiadau, beth sy’n eu cymell, pa heriau y gallen nhw fod yn eu hwynebu, ac o ble maen nhw’n chwilio am wybodaeth.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Disgrifiwch eich USPs (eich cynigion gwerthu unigryw)

Beth am eich sefydliad treftadaeth sy’n gwneud i bobl ddymuno ymweld ag ef? Sut rydych chi’n creu gwell profiad nag eraill? Pam dylai pobl eich dewis chi?

Ystyriwch gynlluniau ac amcanion sefydliadol perthnasol, a meddwl yn ofalus am eich USP a pham mae’r hyn rydych chi’n ei gynnig yn unigryw.

Un ffordd o weithio drwy hyn yw edrych ar yr hyn mae eich cynulleidfaoedd eisoes yn ei ddweud amdanoch chi ar-lein. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor syml â brawddeg sy’n dweud mai eich amgueddfa chi yw’r unig un yn y rhanbarth sy’n arbenigo mewn maes diddordeb, neu fod eich lleoliad yn lle rhad a hwyliog i fynd â’ch plant am ddiwrnod hwyliog allan.

Gallwch chi amlinellu’ch USPs isod:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unwaith mae hyn yn glir i chi, gallwch gwblhau’r adran nesaf yn hyderus; mae’n trafod PA gynnwys y byddwch chi’n ei greu er mwyn cyfathrebu’r USP hwnnw’n barhaus i’ch cynulleidfa.

 

5. Dethol eich pynciau / allweddeiriau

Yr allwedd i greu cynnwys digidol gwych yw darparu gwerth i’ch cynulleidfa. Er mwyn deall pa bynciau mae angen i chi siarad amdanyn nhw, defnyddiwch yr wybodaeth uchod am eich arbenigedd, ar y cyd â’r hyn mae eich cynulleidfa am ei weld, gwrando arno, ei wylio neu ei ddarllen.

Cylch mawr glas gydag ‘Anghenion y gynulleidfa’ a chylch llwyd llai yn y canol gydag ‘Eich arbenigedd’’.

 

Cylch llwyd llai gyda ‘Teithiau Cerdded Natur’ yng nghanol cylch glas mwy gyda: Manteision cerdded i’ch iechyd; Nwyddau cerdded gorau; Teithiau cerdded natur gorau; Gwerthfawrogi natur a Manteision natur.

Gan ddefnyddio’r enghraifft yma, os mai teithiau cerdded natur yw eich arbenigedd, does dim rhaid i chi gyfyngu eich cynnwys i sôn am deithiau cerdded natur; gallwch chi hefyd cyfathrebu am bynciau cysylltiedig sy’n ymwneud â’r hyn rydych chi’n ei gynnig. Er enghraifft, cynulleidfa allweddol ar gyfer Coed Cadw (y Woodland Trust) yw pobl sy’n ymddiddori mewn gweithgareddau awyr agored ac sy’n ystyried bod ym myd natur yn rhan hanfodol o’u llesiant cyffredinol. Drwy gydnabod hyn, gall Coed Cadw gynnwys y themâu a’r pynciau hyn yn eu cynnwys hwythau, hefyd.

Sgrinlun o Twitter gan Coed Cadw ar Ddiwrnod Iechyd y Byd gyda llun o goedwig a manteision coedwigoedd i iechyd a llesiant.

I’ch helpu i daro syniadau sydyn am ambell i bwnc, gallwch chi fewnbynnu termau’n gysylltiedig â’ch arbenigedd i’r wefan Answer The Public. Mae hwn yn declyn hylaw sy’n rhoi mewnwelediad i chi i ymadroddion a chwestiynau defnyddiol mae pobl yn eu gofyn sy’n defnyddio’ch allweddeiriau.

Cylch mawr glas gyda chylch llwyd llai yn y canol.

 

6. Dewis eich tactegau

Nawr bod gennych eich meysydd pwnc, nodwch pa dactegau y byddwch yn eu defnyddio i greu eich cynnwys. Ystyriwch yr arbenigedd sydd ar gael i’ch sefydliad; er enghraifft, oes gennych ffotograffwyr neu dywyswyr sy’n gyfforddus yn cyflwyno ar gamera, neu awdur cadarn sy’n gallu creu blogiau?

I ddechrau, dewiswch hyd at bum tacteg a fyddai’n gweithio orau i gyfathrebu eich pynciau dethol (gallwch chi bob amser ychwanegu rhagor).

Gall y rhain fod yn gyfuniad o bethau fel:

  • Adolygiadau ymwelwyr
  • Lluniau o’r lleoliad
  • Awgrymiadau fideo
  • Ffeithiau ‘Wyddech chi’?
  • Teithiau byrion (e.e. dangos ystafell, gofod digwyddiadau neu gynnyrch penodol)
  • Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (ein lleoliad, oriau agor, faint mae’n ei gostio)
  • Cyfarfod â’r tîm
  • Tu ôl i’r llenni
  • Podlediad (cyfweld â staff neu bobl ddylanwadol)
  • 10 prif argymhelliad ynghylch (nodwch y pwnc)
  • Cynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr (rhannu fideos, lluniau ac ati gan fynychwyr)
  • Cwestiynau cwis.

Gallwch chi ddod o hyd i ragor o syniadau yn llyfr James Berg, 104 Social Media Content Ideas to Increase Sales.

 

7. Creu cynllun postio

Nawr bod gennych eich pynciau a’ch tactegau, dylech greu cynllun postio sy’n rhoi manylion pryd rydych yn postio pob tacteg, pwy sy’n gyfrifol am greu a phostio, a sut a ble rydych chi’n postio.

Ar gyfer yr adran ble, bydd rhaid i chi feddwl pa ddarnau o gynnwys sy’n gweithio orau ar ba lwyfannau, a ble mae eich cynulleidfa. Er enghraifft, gall lluniau godidog o’ch lleoliad fynd ar Instagram ac mae fideos yn gwneud yn well ar TikTok. Fodd bynnag, os ydych chi’n gweld mai ar Instagram mae’r rhan fwyaf o’ch cynulleidfa’n ymgysylltu â chi, gallwch ystyried postio fideos yn amlach yna hefyd.

Enghraifft

PRYD Dydd Llun Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul
BETH Fideo am un o’n harteffactau Cwestiwn cwis, e.e. p’un sy’n gywir neu’n anghywir am y gwrthrych yma? Adolygiad Ymwelydd Cyfarfod â’r tîm Cynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr – llun a dynnwyd yn ein lleoliad
BLE Facebook, LinkedIn, Twitter Facebook, Twitter Facebook, Twitter Facebook, LinkedIn, Twitter Facebook, Twitter
PWY Fiona – sy’n creu fideos ymlaen llaw

 

Mae John yn postio’r rhain ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae Kishan yn tynnu lluniau o wrthrychau

 

Mae John yn creu cwestiynau ‘cywir neu anghywir’ ac yn eu postio ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae Alicia’n casglu’r holl adolygiadau ymwelwyr

 

Mae John yn creu’r rhain ac yn eu postio ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae Kishan yn tynnu lluniau o bob aelod o’r tîm

 

Mae John yn cyfweld â phob aelod o’r tîm ac yn postio ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae John yn casglu’r holl gynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr ac yn postio ar y cyfryngau cymdeithasol
SUT* Arbed fideos yma Arbed lluniau yma Adolygiadau ymwelwyr i’w lanlwytho yma Lanlwytho lluniau yma

 

Lanlwytho testun cyfweliadau aelodau o’r tîm yma

Arbed holl gynnwys a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr yma
John i gymryd y cynnwys uchod a chreu capsiynau yn y calendr cynnwys** ar Excel. Unwaith i’r tîm gymeradwyo hyn, caiff ei amserlennu drwy declyn amserlennu’r cyfryngau cymdeithasol.***

*Lle mae ‘arbed’ wrth ymyl y rhain, mater i’r tîm eu mewnbynnu i’ch system ffolderi mewnol yw hyn (e.e. Google Drive, Dropbox neu weinydd cyffredin)

** Gallwch ddod o hyd i dempled calendr enghreifftiol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol yma o dan Calendr cynnwys.

*** I arbed amser a rheoli eich cynnwys digidol yn well, argymhellir eich bod yn defnyddio teclyn amserlennu’r cyfryngau cymdeithasol fel HootsuiteBuffer neu’ch bod yn edrych ar drefnydd  Facebook Scheduler (sydd ar gyfer Facebook ac Instagram yn unig). Mae fersiynau am ddim a rhai y telir amdanyn nhw gan y rhain.

Dyma fersiwn gwag i chi fewnbynnu eich cynllun postio:

PRYD Dydd Llun Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn Dydd Sul
BETH
BLE

 

PWY  

 

SUT*

 

8. Mesur eich llwyddiant

Y cam olaf wrth greu strategaeth cynnwys digidol yw sicrhau bod cynllun mesur clir yn ei le. Boed yn fisol, yn chwarterol neu’n flynyddol, mae’n bwysig eich bod yn dadansoddi ac yn gwerthuso sut mae eich cynnwys yn perfformio.

Nid oes angen i chi fesur yr uchod i gyd, ond dylech ddethol y rhai a fydd yn eich helpu i olrhain a yw’r amcanion trosfwaol a osodwyd gennych yn gynharach yn cael eu bodloni.

Drwy ddefnyddio’r adran fesur yma, gallwch gael gwybod dros amser pa dactegau cynnwys yw’r mwyaf effeithiol neu’r lleiaf effeithiol wrth gyflawni eich amcanion presennol a rhai’r dyfodol.

Ymwybyddiaeth Ymgysylltu Trosi
Faint o bobl a welodd y cynnwys Faint o ryngweithiadau a gafodd eich cynnwys (e.e., clicio ar ddolen, gwylio ar fideo, nodi sylwadau, rhannu, ac ati. Y camau sy’n cael eu cymryd o ganlyniad i’ch cynnwys (e.e. prynu tocynnau, mynychu eich lleoliad)
 • Argraffiadau
 • Achosion o wylio
 • Cyrraedd (sawl tro y sonnir am eich sefydliad neu hashnodau perthnasol ar-lein ac yn y newyddion)
 • Achosion o hoffi
 • Sylwadau
 • Achosion o rannu
 • Cliciadau ar ddolenni
 • Negeseuon a dderbyniwyd
 • Achosion o edrych ar broffil
 • Ceisiadau i ddilyn / cysylltu
 • Ymrestru (i dderbyn newyddlen drwy e-bost ac ati)
 • Achosion o lawrlwytho adnoddau am ddim
 • Naws y sylwadau
 • Traffig i’r wefan
All-lein

 • Ymwelwyr / mynychwyr
 • Cyfleoedd (am gyfarfodydd, partneriaethau, digwyddiadau, ac ati)
 • Archebu digwyddiadau
 • Archebu lleoliad
 • Rhoddion

Ar-lein

 • Rhoddion
 • Ymholiadau
 • Archebion
 • Ceisiadau am wybodaeth

Mae’r adran ar drosi uchod yn arbennig o bwysig oherwydd mai diben creu strategaeth cynnwys digidol yw eich helpu i gyflawni amcanion eich sefydliad, nid cynyddu achosion o hoffi, dilynwyr, traffig i’r wefan ac ati, yn unig.

Mae gan y rhan fwyaf o lwyfannau rydych chi’n eu defnyddio i rannu cynnwys yn cynnwys tudalennau dadansoddi, i ddangos i chi sut mae eich cynnwys yn cael ei wylio a’i dderbyn. Dyma rai enghreifftiau o’r teclynnau mesur yma:

Teclynnau mesur sy’n gallu eich helpu i gael y data uchod:

  • Bydd gan declynnau amserlennu fetrigau lle gallan nhw ddangos llwyddiant eich cynnwys i chi
  • Dulliau dadansoddi proffil / tudalennau ymgyrchoedd ar LinkedIn
  • Mewnwelediadau i’r tudalennau / ymgyrchoedd ar Facebook
  • Mewnwelediadau i’r tudalennau / ymgyrchoedd ar Instagram
  • Mewnwelediadau i’r proffil / ymgyrchoedd ar Twitter
  • Google Analytics (olrhain trosiadau)
  • Teclynnau gwrando cymdeithasol
  • Meddalwedd CRM (os oes gennych chi rai yn eu lle)
  • Ffurflenni adborth cwsmeriaid (wrth y pwynt gwerthu)
  • Adrodd busnes (e.e. niferoedd ymwelwyr, gwerthiannau tocynnau, ac ati)

Drwy ddilyn y camau uchod ac ystyried yr holl ffyrdd y gallwch chi barhau i roi anghenion a dymuniadau eich cynulleidfa wrth wraidd eich cynnwys, byddwch chi nid yn unig yn cynyddu nifer eich dilynwyr ar-lein, ond byddwch chi hefyd yn cyfrannu at gyflawni amcanion trosfwaol eich sefydliad.

 

 More help here


Bold blue typewriter against vibrant yellow background.

How will a digital content strategy benefit my organisation?

Ioan Marc Jones explores some of the key benefits to creating a digital content strategy, including gaining buy-in from employees, greater transparency, and a sense of consistency.

 
A cartoon of a pair of glasses, a takeaway coffee cup, and a computer tablet that shows the news onscreen as if from an online newspaper sit on a blue background

How do I write, implement, and monitor a digital content strategy?

In this resource, Laura Stanley outlines the most important steps heritage organisations can take to build and implement their own digital content strategy, from conducting research to setting their goals

 

Browse related resources by smart tags:Content Digital content Planning Strategy
Published: 2022


Creative Commons Licence Except where noted and excluding company and organisation logos this work is shared under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Licence

Please attribute as: "How do I develop a digital content strategy? (2022) by James Berg, Picaroons supported by The National Lottery Heritage Fund, licensed under CC BY 4.0
 
 


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo