English

Arweiniad ar greu cymuned ymarfer

Mae sefydlu cymuned ymarfer yn ffordd wych o glywed y diweddaraf am dueddiadau digidol newydd a’r hyn sy’n digwydd yn fwy cyffredinol yn y sector treftadaeth – hynny yw, grŵp o weithwyr proffesiynol o’r un meddylfryd a all rannu gwybodaeth, gwersi a phrofiadau, a chynnig cyngor pan fo angen. Nod yr arweiniad hwn yw esbonio beth yw cymuned ymarfer, sut i greu un a pham y gallai eich sefydliad treftadaeth elwa ar sefydlu cymuned o’r fath.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A collage of individual photographs of people showing a range of ages, genders and ethnicity

Guide to creating a community of practice

1. Beth yw ‘cymuned ymarfer?’

Mae cymuned ymarfer yn dwyn ynghyd bobl a chanddynt ddiddordeb a buddiant cyffredin er mwyn i’r naill allu dysgu gan y llall a chynnig cefnogaeth ‘cymheiriaid i gymheiriaid’. Bydd cymuned ymarfer yn creu ‘man diogel’ lle gall pobl o’r un meddylfryd rannu syniadau, cyngor, arferion gorau a chymorth. Gall cymuned ymarfer esblygu neu gellir mynd ati’n unswydd i greu un – ond ni waeth be fo canolbwynt y gymuned, ei nod fydd esgor ar newid cadarnhaol.

Wrth i blatfformau rhwydweithio cymdeithasol ddatblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r cysyniad sydd ynghlwm wrth ‘gymunedau ymarfer’ wedi datblygu hefyd. Er bod y term yn newydd, nid yw swyddogaeth cymunedau ymarfer yn newydd. Yn wir, efallai na fydd y rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol eu bod eisoes yn rhan o gymuned ymarfer mewn rhyw agwedd ar eu bywyd proffesiynol neu gymdeithasol.

Mae cymunedau ymarfer yn cyfeirio at grwpiau o bobl sy’n rhannu diddordeb neu gariad tuag rywbeth a wnânt, ac sy’n dysgu sut i wneud y peth hwnnw’n well wrth iddynt ryngweithio’n rheolaidd.
Étienne a Beverly Wenger-Trayner, Mehefin 2015. Introduction to communities of practice, a brief overview of the concept and its uses.

Enghraifft o gymuned ymarfer yw Grŵp Cymorth Cymunedol Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau ar Facebook. Caiff y grŵp hwn ei anelu at bobl sy’n gweithio yn sector y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth – pobl a chanddynt gyfrifoldebau dros farchnata, cyfathrebu a datblygu cynulleidfaoedd o fewn eu rôl. Mae’r gymuned hon yn galluogi’r aelodau i ofyn cwestiynau a chael cymorth gan eu cymheiriaid; i rannu syniadau, adnoddau a gwybodaeth; i gael argymhellion; ac i sicrhau eu bod yn gwybod am y syniadau diweddaraf o fewn y sector. Fel grŵp, mae’n hyrwyddo dysgu ‘cymheiriaid i gymheiriaid’ a rhannu arferion da.

The Arts Marketing Association Community Support Facebook page
Grŵp Cymorth Cymunedol Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau ar Facebook.

 

2. Pwrpas, pobl ac ymarfer

Cyn ichi sefydlu cymuned ymarfer, bydd angen ichi fynd i’r afael â chwestiynau hollbwysig, megis pam mae angen y gymuned hon, at bwy y caiff y gymuned ei hanelu a ble y bydd yn bodoli. Meddyliwch ar bwrpas, pobl ac ymarfer eich cymuned.

Pwrpas

Dechreuwch trwy bennu’r pwnc neu’r mater y bydd eich cymuned yn canolbwyntio arno:

 • Beth yw’r achos cyffredin sydd wrth wraidd y gymuned?
 • Beth sy’n dwyn y bobl gyffelyb hyn at ei gilydd?
 • Beth yw’r nodau y dymuna’r gymuned eu cyflawni?
 • Beth yw agweddau ‘dysgu’ hollbwysig eich cymuned?
 • Beth yw’r diddordeb/buddiant cyffredin?

Rhaid ichi hefyd feddwl am nod y gymuned yn y pen draw. Sut beth fydd llwyddiant i’ch cymuned? Beth ydych chi eisiau ei gyflawni? Pe effaith ydych chi’n gobeithio’i chael?

O dro i dro, bydd pwrpas y grŵp yn benodol, er enghraifft sut i gynyddu ymgysylltu ar blatfformau digidol. Weithiau, gall pwrpas y grŵp fod yn llawer mwy cyffredinol, megis rhannu gwersi, rhoi cyngor neu gynorthwyo cymheiriaid ar draws arferion amrywiol iawn.

Pobl

Ar ôl ichi bennu’r pwrpas, gallwch ddechrau ystyried y bobl a fydd yn gysylltiedig â’ch cymuned:

 • A allwch ganfod pwy fyddai â diddordeb?
 • Pwy yw’r bobl sy’n rhannu’r un pryderon neu’r un anghenion dysgu mewn perthynas â’ch pwrpas?
 • Pwy fyddai â diddordeb mewn trafod y mater sydd gennych dan sylw, ac ymhelaethu arno?
 • Pa bobl fyddai’n cael eu cynnwys fel aelodau o’ch cymuned?
 • A allwch ddiffinio beth sy’n gwneud rhywun yn un o ‘gymheiriaid’ y grŵp hwn?
 • A oes yna randdeiliaid nad ydynt yn rhan o’r gymuned, ond a fyddai â diddordeb ynddi?

Ymarfer

Ar ôl pennu pwrpas y gymuned a’r bobl a fydd yn rhan ohoni, bydd angen ichi ystyried ‘ymarfer’ y grŵp. Rhaid i’r ymarfer hwn fod yn rhywbeth ‘gwirioneddol’ a bydd hefyd yn helpu i lywio’r modd y bydd y gymuned yn esblygu.

Gall eich cymuned fod yn gymuned rithwir, yn gymuned ‘yn y cnawd’ neu’n gyfuniad o’r ddau. Pa un a fydd hi’n gymuned rithwir ynteu’n gymuned ‘yn y cnawd’, bydd angen iddi fod yn ddiogel ac yn gefnogol. Dylid pennu aelodaeth y gymuned yn glir, fel y gallwch sicrhau bod pawb yn rhannu’r un anghenion dysgu a’r un nodau.

Canolbwyntiwch ar ffurf a fformat y gymuned:

 • A fydd hi’n cael ei chynnal ar safle rhwydweithio digidol fel Facebook, gan fod ‘ar agor’ bob amser?
 • A fydd ganddi strwythur ffurfiol gyda chyfarfodydd ar amseroedd penodol?
 • A fydd angen ichi ddiffinio amlder y cyfarfodydd hynny?
 • Sut y bydd y gymuned ymarfer yn cael ei rheoli a’i hwyluso?
 • Pa ‘reolau’ y bydd angen ichi eu pennu er mwyn sicrhau y bydd eich cymuned yn fan diogel i’w haelodau?

A mixed group of people stand together and applaud

3. Sefydlu cymuned ymarfer

Diffiniwch eich ‘ymarfer’ a’i fanteision

‘Dysgu’ yw hanfod cymuned ymarfer. Mae’n galluogi’r aelodau i rannu eu gwybodaeth a’u treiddgarwch, a cheisio atebion ar gyfer eu cwestiynau. Gellir defnyddio’r gymuned i brofi syniadau a thrafod camau, mentrau neu ffyrdd newydd o feddwl.

Wrth greu cymuned ymarfer, mae’n bwysig ichi ddechrau trwy ddiffinio ‘ymarfer’ eich cymuned.

Er enghraifft, caiff Grŵp Cymorth Cymunedol Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau ar Facebook ei ddiffinio fel a ganlyn:

“Grŵp cymunedol dan arweiniad Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth sy’n ceisio ennyn diddordeb cynulleidfaoedd yn yr hyn a wnânt.

Mae gan aelodau’r grŵp gyfrifoldebau o ran marchnata, cyfathrebu a datblygu cynulleidfaoedd.Mae’r grŵp hwn yn caniatáu ichi wneud y canlynol:

a. Gofyn cwestiynau a chael cymorth gan eich cymheiriaid
b. Rhannu syniadau, cyfleoedd ac adnoddau a allai helpu aelodau eraill o’r grŵp gyda’u gwaith
c. Cael argymhellion gan aelodau’r grŵp
d. Cael yr wybodaeth ddiweddaraf o bob rhan o’r sector.”

Fel y gwelwch, mae Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau wedi diffinio’n glir at ‘bwy’ y caiff y grŵp cymunedol hwn ei anelu a ‘beth’ mae’r grŵp yn canolbwyntio arno o ran ei ‘ymarfer’, ac mae’n cyflwyno manylion am y ‘manteision’ a ddaw i ran yr aelodau trwy fod yn rhan o’r grŵp.

I’r rhan fwyaf o bobl, mae cymuned ymarfer yn rhywle lle gall yr aelodau rannu profiadau, diddordebau a sgiliau er mwyn i’r naill allu cynorthwyo’r llall i ddysgu. Mae’n rhywle y gall yr aelodau ei ddefnyddio i drafod, ceisio cyngor a magu hyder. Mae rhai cymunedau ymarfer yn cynnig cymorth mentora’n anuniongyrchol, gan ysgogi a grymuso’r aelodau.

Yn ôl Matt Eccleston (Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau), sy’n rhedeg Grŵp Cymorth Cymunedol Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau ar Facebook, mae’n hanfodol sicrhau bod gennych negeseuon clir ynglŷn â chynulleidfa darged eich grŵp a’r rheswm sydd wrth wraidd ei fodolaeth.

Trwy fod yn glir ynglŷn â’r rhesymau dros ymuno â’r grŵp, rydych yn rhoi gwybod i ddarpar aelodau a yw’r grŵp yn berthnasol iddynt hwy, ai peidio. Mae hyn yn bwysig o ran sicrhau trafodaeth benodol o fewn eich grŵp – rhywbeth a fydd yn helpu i leihau’r amser a dreulir yn cymedroli’r grŵp. Efallai y bydd trafodaethau yng ngrŵp Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau yn gofyn cwestiynau arbenigol iawn ynglŷn â marchnata, felly mae cynulleidfa benodol yn esgor ar drafodaethau penodol. Mae Matt yn argymell y dylid gofyn cwestiynau i ddarpar aelodau cyn iddynt ymuno, er mwyn ichi allu pwyso a mesur pa mor berthnasol yw’r grŵp iddynt.

Pennu rheolau a dulliau llywodraethu

Mae’n bwysig ichi bennu rheolau a dulliau llywodraethu o’r cychwyn cyntaf. Byddwch yn glir ynglŷn â ‘phwy’ yw aelodau eich cymuned er mwyn sicrhau y bydd y grŵp yn canolbwyntio ar ei ymarfer. Gwrandewch ar eich aelodau er mwyn sicrhau bod y rheolau a bennwch ar gyfer eich cymuned yn adlewyrchu anghenion y gymuned. Efallai y bydd angen ichi arbrofi a chaniatáu i rai elfennau o’ch rheolau esblygu, ond cofiwch bennu ffiniau.

Mae gan Grŵp Cymorth Cymunedol Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau ar Facebook bedair o reolau y mae’n rhaid i’r aelodau gadw atynt, sef:

1. Byddwch yn garedig, yn amyneddgar ac yn gefnogol
Dewch inni greu amgylchedd cyfeillgar a thwymgalon i bawb wrth bostio yn y grŵp. Efallai y bydd gwahanol bobl a sefydliadau yn meddu ar wahanol brofiadau, a bydd eu cyngor yn cael ei lywio gan eu profiad bywyd. Dylai’r trafodaethau fod yn agored ac yn sensitif i’r profiadau hynny bob amser.

2. Sicrhewch fod y postiadau’n berthnasol
Mae’r grŵp hwn yn gymuned gyfeillgar ar gyfer dysgu a rhannu gwybodaeth gyda gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth sydd â chyfrifoldebau o ran marchnata, cyfathrebu a datblygu cynulleidfaoedd. A wnewch chi sicrhau bod y postiadau a rannwch yn berthnasol i aelodau’r grŵp.

3. Peidiwch â rhannu deunyddiau marchnata digwyddiadau ar y grŵp hwn
Grŵp ar gyfer y diwydiant yw’r grŵp hwn, yn hytrach na grŵp ar gyfer y cyhoedd, felly peidiwch â rhannu newyddion am ddigwyddiadau cyhoeddus. Pwrpas y grŵp hwn y rhannu dysgu a cheisio cael gweithwyr proffesiynol yn y sector i ateb eich cwestiynau. Mae croeso ichi rannu postiadau sy’n hyrwyddo cyfleoedd RHAN AC AM DDIM ar gyfer dysgu neu Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus i weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.

4. Cyfyngwch bostiadau swyddi i un postiad ar gyfer pob swydd wag
Caiff postiadau swyddi eu caniatáu, ond a wnewch chi eu cyfyngu i un postiad ar gyfer pob swydd wag. Os hoffech hyrwyddo swyddi trwy gyfrwng Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: https://www.a-m-a.co.uk/sector-jobs/advertise/

Nid yw’r rheolau hyn yn cyfyngu ar allu’r aelodau i ymgysylltu â’r gymuned, ond maent yn gosod rhai ffiniau er mwyn sicrhau y bydd y grŵp yn parhau i ganolbwyntio ar ei ymarfer.

Yn ôl Matt, mae rheolau’n cynnig fframwaith ffurfiol i aelodau’r grŵp er mwyn sicrhau bod y grŵp yn fan diogel. Wrth i bobl symud trwy fyd digidol sy’n prysur esblygu, mae hyn yn golygu y bydd rhai pobl yn ymddwyn yn wahanol ‘ar-lein’ i’r modd y byddent yn ymddwyn ‘all-lein’. Efallai y byddant yn anghofio bod yna fod dynol arall y tu ôl i’r proffil cyfryngau cymdeithasol, a bydd y rheolau’n galluogi’r unigolyn hwnnw i bennu’r hyn sy’n ddisgwyliedig o aelodau’r grŵp tra byddant yn rhyngweithio â’r grŵp.

Rhaid i bawb sy’n dymuno ymuno â’r grŵp ymrwymo i’r rheolau. Penderfynodd Matt ar bedair rheol sylfaenol er mwyn sicrhau y byddai modd cadw pethau’n syml, pennu canllawiau o ran ymddygiad yr aelodau a gwneud yn siŵr bod y cynnwys a rennir yn berthnasol. Mae’r broses hon yn ei helpu i gymedroli’r grŵp ac mae’n cynnig iddo gyfres o reolau y gall droi atynt pe bai ymddygiad un o’r aelodau’n methu â chyrraedd y disgwyliadau. Mae hyn yn hollbwysig o ran sicrhau bod y trafodaethau’n benodol a bod y grŵp mor ddefnyddiol â phosibl.

Ewch ati i greu ‘man’ ar gyfer eich cymuned

Gall y ‘man’ y bydd eich cymuned ymarfer yn gweithredu o’i fewn amrywio. Efallai y byddwch yn cyfarfod ‘yn y cnawd’ yn rheolaidd neu efallai y bydd eich cymuned yn cael ei chynnal ar blatfform ar-lein. Y peth allweddol wrth adeiladu cymuned ymarfer lwyddiannus yw creu man diogel ar gyfer yr aelodau lle cânt eu grymuso i gyfranogi a dysgu gan y grŵp.

Mae What Next? yn enghraifft dda – sef mudiad rhad ac am ddim sy’n dwyn ynghyd weithwyr llawrydd, sefydliadau bach a sefydliadau mawr i drafod a siapio’r celfyddydau a diwylliant. Esblygodd o gymuned ymarfer, a bellach mae’n cynnal mwy na 25 o gymunedau ymarfer llai a leolir ar hyd a lled y DU – rhyw fath o ‘is-gymunedau’.

Mae What’s Next? wedi tyfu ac esblygu o fod yn llond llaw o bobl o amgylch bwrdd i fod yn brosiect sy’n cwmpasu cannoedd o unigolion a sefydliadau mewn is-gymunedau ledled y DU. Trwy gynnal cyfarfodydd mewn ffordd arbennig – hynny yw, bod yn agored, yn gadarnhaol, yn gydweithredol ac yn flaengar – gwelodd What’s Next? fod ethos arbennig wedi dod i’r amlwg. Ymhellach, mae is-gymunedau What’s Next? yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo digwyddiadau ‘yn y cnawd’ a chynnig cyfleoedd ychwanegol i rannu cyngor, sylwadau a threiddgarwch.

The homepage of the What Next? organisation
Mae tudalen hafan Beth Nesaf? sefydliad

Gwaith rheoli parhaus

Prif nod y gwaith rheoli parhaus sy’n perthyn i’ch cymuned yw sicrhau y bydd yn parhau i fod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol. Rhaid ichi sicrhau bod elfen ‘ddysgu’ allweddol y gymuned yn cael ei diogelu – rhywbeth a all fod yn gryn her wrth i gymunedau ymarfer dyfu’n organig.

Trwy gael gormod o ymyrraeth a chyfarwyddyd, y perygl yw y bydd eich negeseuon cyfathrebu’n tueddu i fod yn ‘un ffordd’ ac y bydd y grŵp yn teimlo nad oes ganddo ddigon o ymreolaeth a pherchnogaeth. Trwy gael rhy ychydig o gymorth, y perygl yw y gallai’r grŵp aros yn ei unfan, heb ddigon o ddiddordeb nac egni i’w gynnal.

Dylech anelu at gynorthwyo’r gymuned i ddatblygu. Meddyliwch am y modd y gallwch ychwanegu gwerth at y gymuned – er enghraifft, trwy awgrymu siaradwr ar gyfer digwyddiad; trwy ychwanegu dolenni at adnoddau, astudiaethau neu offer perthnasol; neu trwy ychwanegu gwybodaeth benodol am ddatblygiadau neu dueddiadau newydd. Os caiff y gymuned ei rheoli ar-lein, yna rhaid ichi osgoi negeseuon sbam a sicrhau na chaiff ‘ymarfer’ y gymuned ei lethu gan gynnwys, materion neu achosion amherthnasol.

Hefyd, bydd angen ichi sicrhau bod yr elfen ‘dysgu cymheiriaid i gymheiriaid’ yn cael ei diogelu. Rhan o’ch rôl fydd meithrin ymddiriedaeth er mwyn i’r aelodau deimlo y gallant rannu eu profiadau, eu sgiliau a’u gwybodaeth er budd pawb.

O dro i dro, yr unig beth y bydd aelodau cymunedau ymarfer yn dymuno’i wneud yw rhannu’r boen a chael gwybod nad nhw yw’r unig rai sy’n cael anhawster i ddilyn newidiadau cyflym y byd digidol. Mae hyn yn werthfawr iawn. Os bydd y gymuned yn ddigon hyderus i rannu ei gofidiau a’i methiannau, yn aml fe fydd hyn yn helpu i ddod o hyd i atebion creadigol a chydweithredol. Wrth ddelio â phethau o’r fath, y cwbl y bydd angen ichi ei wneud fydd gwrando ar yr aelodau neu eu cysylltu ag eraill sy’n wynebu heriau tebyg.

Yn yr un modd, efallai y bydd grŵp llai o fewn y gymuned yn dymuno archwilio rhyw bwnc penodol, neu’n dymuno cael cyngor yn ei gylch. Er enghraifft, efallai y bydd grŵp o fudiadau gwirfoddol bach yn dymuno archwilio ffyrdd o gymell eu tîm a dal gafael arno. Neu efallai y byddant yn dymuno darganfod pa agweddau ar dechnoleg, fel Google Analytics 4, y dylent fod yn ymwybodol ohonynt. Mewn achosion o’r fath, bydd modd ichi helpu i ddod â phobl ynghyd i rannu gwybodaeth ynglŷn â’r hyn a weithiodd yn dda ac, yn bwysicach fyth, yr hyn na weithiodd cystal.

Er bod cymunedau ymarfer yn organig eu natur yn aml, yn ddelfrydol bydd angen ichi ddatblygu ffordd o fesur a gwerthuso effeithiolrwydd eich cymuned. A pha bryd bynnag y bo modd, ceisiwch addasu eich cymuned ar sail canfyddiadau eich gwaith gwerthuso. Hefyd, ystyriwch a yw eich cymuned ymarfer yn cyflawni ei phwrpas neu ei nod gwreiddiol.

Gwaddol

Ystyriwch sut y gall eich cymuned ymarfer gofnodi’r pethau a ddysgwyd yn sgil ei haelodau. Nid oes yn rhaid i hyn fod yn gymhleth. Yn wir, gall awgrymiadau syml neu gyfuno cyngor hollbwysig mewn un ddogfen fod yn ffordd effeithiol iawn o rannu syniadau ac ymarfer.

Mae hybiau gwybodaeth fel AMAculturehive wastad yn awyddus i rannu astudiaethau achos, ac mae ganddynt ddiddordeb mewn rhannu’r pethau a ddysgwyd gan gymheiriaid. Nid oes yn rhaid ichi fod yn arbenigwr nac yn awdur profiadol, oherwydd gall yr hwb eich helpu i ddwyn popeth ynghyd yn y fformat gorau. Os oes gennych syniad ar gyfer rhyw adnodd, cysylltwch â golygydd AMAculturehive.

Ym marn Carol Jones, golygydd AMAculturehive, un peth gwych ynglŷn â chymunedau ymarfer yw’r ffaith y gallant helpu i rwystro’r aelodau rhag ailddyfeisio’r olwyn. Yn aml iawn, fe fydd un sefydliad wedi llwyddo i ddod o hyd i ateb gwych i her gyffredin, ond gan na chaiff yr ateb hwnnw ei rannu, bydd sefydliadau eraill yn mynd ati o’r newydd i chwilio am ateb. Ym marn Carol, rhaid i aelodau’r sector treftadaeth eu cefnogi ei gilydd, yn awr yn fwy nag erioed, er mwyn arbed amser ac arian a sicrhau pwyll pawb yn y sector.

The AMAculturehive home page
Tudalen gartref AMAculturehive

 

4. Sut y gall cymuned ymarfer helpu fy sefydliad treftadaeth?

I sefydliadau treftadaeth, mae modd i gymuned ymarfer gefnogi swyddogaethau mewnol eich sefydliad, er enghraifft meithrin gwybodaeth a sgiliau eich gwirfoddolwyr. Neu efallai y bydd y gymuned yn delio â’r cyhoedd, er enghraifft yn helpu ymwelwyr a chynulleidfaoedd i ymgysylltu ag arlwy eich sefydliad treftadaeth.

Y peth hollbwysig o ran sicrhau llwyddiant unrhyw gymuned ymarfer yw gwneud yn siŵr bod dysgu wrth ei chalon a’i chraidd. I sefydliadau treftadaeth, fe allai hyn olygu rhannu profiadau, gwybodaeth a sgiliau’r staff, y gwirfoddolwyr, yr ymddiriedolwyr, y cefnogwyr, yr ymwelwyr a’r cynulleidfaoedd. Neu efallai mai pwynt gwerthu unigryw eich sefydliad treftadaeth yw’r elfen ddysgu sy’n dwyn rhyw gymuned ynghyd, megis hanes adeilad, parc neu dirwedd; adfer llong, trên neu felin; neu thema eich archif neu eich casgliad ar-lein.

Efallai mai nod eich cymuned ymarfer fydd dod â phobl â diddordeb cyffredin ynghyd i rannu eu gwybodaeth am eich sefydliad treftadaeth a phynciau perthynol. Neu efallai fod eich cymuned wedi’i sefydlu gyda chanlyniad penodol mewn golwg, megis prosiect cyfalaf neu ddatblygiad newydd. Bydd yn galluogi eich sefydliad treftadaeth i ddwyn ynghyd randdeiliaid hollbwysig sy’n rhannu pryder neu angerdd ynghylch rhywbeth a wnânt, a dysgu sut i’w wneud yn well wrth iddynt ryngweithio’n rheolaidd.

Mae’r sector treftadaeth yn doreithiog o ddysg. Tasg werth chweil fyddai ystyried creu cymuned ymarfer a all esgor ar newid cadarnhaol a manteision i’ch sefydliad treftadaeth.

 More help here


A female baker sells bread at a market

Persuading your stakeholders of the value of digital change

Any kind of organisational change can be challenging. This guide provides a useful framework for understanding how to communicate with and involve staff and volunteers in addressing the need for digital change in heritage organisations.

 
People at a concert with raised hands with red lights

How can we build new and inclusive online communities?

Building and managing an online community can be challenging and time consuming. This resource by Christina Lister provides practical tips on setting up online communities utilising existing platforms such as Facebook. It offers ideas on how to nurture and build an online community without having to spend too much time managing or administering it.

 
Published: 2022
Resource type: Articles


Creative Commons Licence Except where noted and excluding company and organisation logos this work is shared under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Licence

Please attribute as: "Guide to creating a community of practice (2022) by Arts Marketing Association (AMA) supported by The National Lottery Heritage Fund, licensed under CC BY 4.0
 
 


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo