English

Dulliau o ymdrin â thrawsnewid digidol

Mae’r arweiniad hwn yn canolbwyntio ar dri dull o ymdrin â thrawsnewid digidol a’r hyn y gallant ei olygu i’ch sefydliad treftadaeth. Ceir astudiaethau achos sy’n archwilio’r modd y mae sefydliadau eraill wedi rhoi trawsnewid digidol ar waith, a sonnir hefyd am eu profiadau a’r llwybrau strategol a gymerwyd ganddynt i newid y ffordd y maent yn ymgysylltu â’u cynulleidfaoedd.

Mae'r adnodd hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg
A path through a garden surrounded by a wide variety of trees
Image courtesy of VisitBritain © Sam Barker

Approaches for digital transformation

1. Cyflwyniad

Mae a wnelo trawsnewid digidol â newid y ffordd y gwnewch bethau, herio dulliau traddodiadol a chreu gwerth newydd ar gyfer cynulleidfaoedd newydd. Bydd y ffordd yr ewch ati yn amrywio yn ôl eich sefydliad a’i nodau. Ni waeth pa ddull a roddir ar waith, dylai trawsnewid digidol gynnig cyfle i wneud rhywbeth unigryw a defnyddio technolegau mewn ffyrdd a fydd yn cynnig ffordd newydd o weld a phrofi treftadaeth.

Yn yr arweiniad hwn, mae ein harbenigwr Dr Amelia Knowlson yn cyflwyno rhai enghreifftiau o’r modd y mae sefydliadau treftadaeth eraill wedi llwyddo i ddefnyddio technoleg ddigidol i drawsnewid yr hyn a wnânt.

Mae hi’n canolbwyntio ar dri dull sy’n gysylltiedig â’r hyn y cyfeiria Osterwalder a Pigneur (2010) ato yn Business Model Generation, sef rheoli seilwaith, arloesi o ran cynhyrchion a rheoli cysylltiadau â chwsmeriaid. Mae Amelia yn archwilio sut y gallai pob un o’r dulliau hyn fod yn berthnasol i drawsnewid digidol o fewn eich sefydliad treftadaeth chi a sut y gallwch eu hategu trwy bwysleisio rhai agweddau ar y Cynfas Modelau Busnes.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler yr adnodd a grëwyd i ateb y cwestiwn: Beth yw fy opsiynau os wyf yn teimlo ein bod angen model busnes newydd er mwyn elwa i’r eithaf ar gyfleoedd digidol?

 

2. Rheoli seilwaith: Dull cysylltiedig

Y cynfas modelau busnes

Isod mae diagram o gynfas model busnes, cynrychiolaeth weledol o fodel busnes nodweddiadol, gan amlygu tri maes allweddol o reoli seilwaith, arloesi cynnyrch a rheoli perthnasoedd cwsmeriaid.

Diagram o gynfas model busnes yn amlygu tri maes allweddol sef rheoli seilwaith, arloesi cynnyrch a rheoli perthnasoedd cwsmeriaid
Y cynfas modelau busnes: 1. Rheoli seilwaith: adnoddau, gweithgareddau a phartneriaid allweddol. Mae’r rhain yn rhan o’ch strwythur costau. 2. Arloesi o ran cynhyrchion: Datganiad gwerth 3. Rheoli cysylltiadau â chwsmeriaid: Cysylltiadau â chwsmeriaid, segmentau a sianeli. Mae’r rhain yn rhan o’ch ffrydiau refeniw.

Os yw eich ymdrechion i drawsnewid eich sefydliad yn ddigidol yn ymwneud yn bennaf â chreu arbedion effeithlonrwydd a’ch helpu i wella’r ffordd y gwnewch bethau, yna fe fydd eich ymdrechion yn canolbwyntio ar ochr chwith y cynfas modelau busnes, sef:

  • Gwybodaeth a sgiliau eich staff a’ch gwirfoddolwyr
  • Yr adnoddau technolegol y gallech fod angen eu defnyddio
  • Y partneriaethau a’r cymheiriaid y gallech eu meithrin er mwyn cael cymorth a chynnig arweiniad.

Gyda’ch gilydd efallai y bydd modd ichi gael cymorth a help ychwanegol trwy gysylltu ar-lein â sefydliadau treftadaeth eraill ledled y byd. Trwy fod mewn cysylltiad â sefydliadau eraill, mae’n bosibl y bydd modd ichi gynnig gwasanaeth na fyddech, fel arall, wedi bod â’r adnoddau, yr wybodaeth na’r sgiliau technegol i’w ddarparu’n fewnol.

 

Astudiaeth achos: Europeana

Mae Europeana yn ei disgrifio’i hun fel menter sy’n hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol Ewrop er mwyn i bawb allu ei mwynhau a’i defnyddio at ddibenion dysgu, gwaith neu hwyl. Trwy gysylltu’r archifau, yr adnoddau a’r deunyddiau sy’n eiddo i sefydliadau ledled Ewrop, mae’n cynnig mynediad canolog at filiynau o eitemau treftadaeth ddiwylliannol y gellir chwilio trwyddynt, fel gweithiau celf, llyfrau, cerddoriaeth, papurau newydd, archaeoleg, ffasiwn, gwyddoniaeth a chwaraeon.

Mae hefyd yn cynnig nodweddion a mynediad ychwanegol i aelodau rhwydwaith Europeana Pro. Mae’r rhwydwaith hwn yn cysylltu sefydliadau diwylliannol, orielau, amgueddfeydd a gweithwyr proffesiynol eraill â sefydliadau addysgol fel ysgolion a cholegau er mwyn darparu adnodd addysgol diwylliannol pwerus.

Delwedd o dudalen lanio gwefan Europeana
Delwedd o dudalen lanio gwefan Europeana. Delwedd trwy garedigrwydd Europeana.

Enghraifft arall o’r dull hwn yw prosiect o’r enw 50s in Europe Kaleidoscope sy’n dwyn ynghyd ffotograffau treftadaeth a thechnoleg newydd. Mae’r wefan hon yn ategu’r arfer o rannu ac ailddefnyddio delweddau ffotograffig, sylwadau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr a chydguradu.

 

3. Rheoli cysylltiadau â chwsmeriaid: Dull ymgollol

Efallai mai cynnig profiad o fath newydd i gynulleidfaoedd sydd wrth wraidd eich awydd i drawsnewid eich sefydliad yn ddigidol. Efallai eich bod yn dymuno cynnig platfformau a sianeli newydd y gall eich cynulleidfa eu defnyddio i weld eich casgliadau. Trwy wneud hynny, gallwch apelio at ddemograffeg a segmentau gwahanol o fewn y boblogaeth. Os felly, bydd eich pwyslais strategol yn canolbwyntio i raddau mwy ar ochr dde’r cynfas – hynny yw, cynnig mannau newydd (mannau ffisegol neu ar-lein) lle gall eich cynulleidfaoedd ymgysylltu â chi, a segmentau newydd i’w deall a’u denu. O’r herwydd, bydd eich ymdrechion yn rhoi pwyslais ar gynnig profiad gwych i’ch cynulleidfa a chyrraedd pobl newydd.

Astudiaeth achos: Van Gogh – Y Profiad Ymgollol

Lansiwyd Profiad Van Gogh yn 2017, a hyd yn hyn mae mwy na phum miliwn o bobl ledled y byd wedi ymweld ag ef mewn 30 o leoliadau. Trwy ddefnyddio’r dechnoleg rithwir ddiweddaraf, caiff y gynulleidfa ei gosod ym myd Vincent Van Gogh er mwyn cael sioe unigryw yn llawn sain a goleuadau lle caiff y cyfranogwyr eu trochi yn nelweddau a motifau cyfarwydd yr artist. Mae’r arddangosfa yn helpu i ennyn diddordeb y gynulleidfa trwy gynnig dull synhwyraidd ac arbrofol hynod wahanol o werthfawrogi celf.

Delwedd o dudalen lanio gwefan profiad ymgollol Van Gogh
Delwedd o dudalen lanio gwefan profiad ymgollol Van Gogh. Delwedd trwy garedigrwydd Van Gogh Expo.

Mae Ymddiriedolaeth Dinas Diwylliant Coventry yn defnyddio dull tebyg yn y Reel Store, gan greu oriel gelf ddigidol ymgollol – yr oriel barhaol gyntaf o’i bath yn y DU.

 

4. Datganiad gwerth: Dull cyd-greu

I rai sefydliadau, efallai y bydd defnyddio technoleg yn ategu’r gwaith o ddatblygu gwasanaeth neu gynnyrch hollol newydd. Efallai bod eich cynulleidfa’n gwerthfawrogi’r ffaith eich bod yn gallu arloesi a chreu mentrau a syniadau newydd. Rydych wastad yn ceisio bod ar flaen y gad o ran yr hyn sy’n digwydd ac efallai eich bod yn dymuno defnyddio technoleg er mwyn cynnwys eich cynulleidfa yn y broses o gynhyrchu syniadau. Gall cyd-greu gynnig cyfleoedd unigryw i rannu gwybodaeth ac adnoddau a chyfoethogi’r profiad i bawb. Mae technolegau digidol yn gyfrwng gwych ar gyfer rheoli’r broses hon.

Astudiaeth achos: Art UK

Yn 2003, lansiwyd Art UK yn y National Gallery, gyda’r nod o greu cofnod ffotograffig o baentiadau olew y wlad – hynny yw, paentiadau a oedd ym mherchnogaeth y cyhoedd.

Ers hynny, mae’r elusen wedi ymestyn ei chylch gwaith er mwyn cynnwys cerfluniau cyhoeddus, a bellach mae’n cynnwys gweithiau digidol sy’n deillio o fwy na 3400 o leoliadau ledled y DU. Yn 2014, lansiodd Art UK wasanaeth o’r enw Art Detective. Dyma wasanaeth ar-lein rhad ac am ddim lle gall arbenigwyr a’r cyhoedd gydweithio fel cymuned i ateb cwestiynau’n ymwneud â gweithiau a gynhwysir yn y gronfa ddata. Mae’r dull hwn yn defnyddio dull ymchwiliol ‘ffynhonnell agored’ er mwyn rhannu gwybodaeth a helpu curaduron i lenwi bylchau mewn gwybodaeth ynglŷn â’u casgliadau. Hefyd, mae’n ffordd wych o greu cysylltiadau gyda chynulleidfaoedd fel cymunedau.

Delwedd o dudalen lanio gwefan Art Detective
Delwedd o dudalen lanio gwefan Art Detective. Delwedd trwy garedigrwydd Art UK.

 

5. Y camau nesaf

Mae pennu pa gyfeiriad sydd fwyaf perthnasol i chi yn rhan hollbwysig o’r dasg o ddatblygu eich strategaeth ddigidol a’ch dulliau o reoli newid posibl. Trwy bennu’n glir o’r cychwyn beth sydd wrth wraidd eich cymhelliant dros drawsnewid, bydd modd ichi hefyd gyflwyno’r achos gerbron eich rhanddeiliaid.

Cam 1: Aseswch eich cenhadaeth a’ch nodau sefydliadol – beth yw eich sefyllfa ar hyn o bryd a beth ydych chi eisiau ei gyflawni?

Cam 2: Gyda’ch tîm, ystyriwch pa un o’r dulliau a nodir uchod sy’n gweddu orau i’r cyfeiriad y dymunwch ei ddilyn.

Cam 3: Dechreuwch fapio llwybr trawsnewid digidol eich sefydliad trwy ddefnyddio’r Cynfas Digidol.

 

 More help here


A man faces the camera, standing inside a cathedral lit up in blue lighting

Using root cause analysis to help you identify where digital can make the biggest difference

This guide explores the use of fishbone/root cause analysis as a way of for you and your team to establish key areas and issues that may need to change.  Root cause analysis helps you to identify your organisation’s biggest challenges and weaknesses and how digital change can help to address them.

 
Interior of York Minster illuminated for the exhibitions and performances that are part of Minster Nights

Using a situational analysis to create your digital strategy

Start planning your digital strategy by learning how to conduct a situational analysis and exploring the SWOT and PESTLE frameworks. This resource highlights the benefits of taking a structured approach and helps you identify suitable resources to assess your organisation’s digital readiness.

 
Published: 2022
Resource type: Articles


Creative Commons Licence Except where noted and excluding company and organisation logos this work is shared under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Licence

Please attribute as: "Approaches for digital transformation (2022) by Dr Amelia Knowlson supported by The National Lottery Heritage Fund, licensed under CC BY 4.0
 
 


More help hereDigital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo