Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli — Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli
Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Dydd Mercher 18 Hydref 2023
Yr Amgueddfa Brydeinig, Llundain / Ar-lein

11am – 5.30pm — Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli
5.30pm – 7pm — Derbyniad diodydd, Yr Amgueddfa Brydeinig

Wedi’i lansio gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ym mis Chwefror 2020, mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi codi lefelau sgiliau digidol a hyder ar draws sector treftadaeth y DU dros y tair blynedd diwethaf.

Ymunwch â ni yn y digwyddiad hybrid hwn, sydd am ddim, wrth i ni ddathlu’r toreth o adnoddau a grëwyd gan y fenter hon. Byddwn yn tynnu ynghyd siaradwyr o brosiectau Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i fyfyrio a rhannu’r cyflawniadau a’r dysgu yn sgil eu teithiau digidol er mwyn helpu i ysbrydoli’r sector ehangach.

I bwy mae’r digwyddiad hwn?
Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth yn y DU.

Beth yw e, yn y bôn?

  • Cyfle i fyfyrio ar gyflawniadau Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth dros y tair blynedd diwethaf.
  • Cyfle i rannu’r dysgu drwy storïau llwyddiant ac adnoddau digidol ar yr Hwb Treftadaeth Ddigidol.
  • Cyfle i ysbrydoli’r sector i goleddu digidol a galluogi mwy o bobl i gysylltu â threftadaeth ac elwa arni.

Beth bydd y fantais i fi?

Mewnwelediad gan sefydliadau treftadaeth y mae eu hymagwedd at ddigidol wedi’i thrawsnewid gan Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.

Syniadau ynghylch sut gall eich sefydliad wreiddio digidol i gyrraedd mwy o bobl.

Cyfleoedd i rwydweithio gyda sefydliadau treftadaeth fel eich sefydliad chi.

Sut gallaf fynychu?
Caiff y digwyddiad hwn, sydd am ddim, ei gynnal yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain ac ar-lein yn ddigidol yr un pryd — felly gallwch fynychu wyneb yn wyneb neu ar-lein. Wrth gofrestru, sicrhewch eich bod yn dewis tocyn o’r math cywir — lle i fynychwr yn yr Amgueddfa Brydeinig neu le i fynychwr ar-lein.

Os byddwch yn ymuno â ni ar-lein, byddwch yn gallu mynychu’r holl sesiynau, p’un a ydyn nhw’n cael eu cynnal yn Llundain neu’n ddigidol. Bydd cyfleoedd hefyd i rwydweithio â mynychwyr digidol eraill. Caiff yr holl sesiynau ar-lein eu ffrydio’n fyw yn yr Amgueddfa Brydeinig ar gyfer y sawl sy’n mynychu wyneb yn wyneb.

Beth yw’r amseriadau ar gyfer y digwyddiad hwn?
Bydd y digwyddiad yn dechrau am 11am ac yn gorffen am 5.30pm. Yn dilyn hyn, bydd derbyniad diodydd rhwng 5.30pm a 7pm ar gyfer y sawl sy’n mynychu’r Amgueddfa Brydeinig.

Bwrsariaethau teithio a llety
Mae’r Hwb Treftadaeth Ddigidol yn gallu cynnig 100 bwrsariaeth teithio a llety i helpu i wneud y digwyddiad hwn, sydd am ddim, yn fwy fforddiadwy i unigolion a sefydliadau na fyddent yn gallu mynychu wyneb yn wyneb yn yr Amgueddfa Brydeinig fel arall.

Mae ceisiadau bwrsariaeth bellach wedi cau.

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ceisiadau a’n nod yw cysylltu â phob ymgeisydd yn ystod yr wythnos yn dechrau 7 Awst.

Pe bai mwy o fwrsariaethau ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i bobl trwy gylchlythyr yr Hwb Treftadaeth Ddigidol. Os nad ydych wedi ymuno â’r rhestr bostio eto, gallwch wneud hynny ar y dudalen hon: Cadwch fi yn y post.

Mae’r digwyddiad Myfyrio, Rhannu, Ysbrydoli’n bosibl oherwydd cyllid gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chyllid y Loteri Genedlaethol, wedi’i ddosbarthu gan y Gronfa Dreftadaeth yn rhan o’u menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth.

Digital Heritage Hub is managed by Arts Marketing Association (AMA) in partnership with The Heritage Digital Consortium and The University of Leeds. It has received Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and National Lottery funding, distributed by The Heritage Fund as part of their Digital Skills for Heritage initiative. Digital Heritage Hub is free and answers small to medium sized heritage organisations most pressing and frequently asked digital questions.

Arts Marketing Association
Heritage Digital
University of Leeds logo
The Heritage Fund logo